0 review(s) | Add your review
Andrzej Szmyt, W kręgu prawa konstytucyjnego. Z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, Przemysław Kierończyk (opr.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2019, ISBN 978-83-66270-02-2. Stron 640, format 17x24 cm (B5), oprawa twarda. Cena: 60,00 zł
60,00 zł
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 102
   
Tytuł W kręgu prawa konstytucyjnego
Podtytuł Z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta
Autor Andrzej Szmyt
Opracowanie Przemysław Kierończyk
Recenzent prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Rok wydania 2019
Strony 640
Format (cm) 17x24 (B5)
Oprawa oprawa twarda, grzbiet szyty nićmi
ISBN 978-83-66270-02-2
Cena (zł) 60,00

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Samorządowa wersja instytucji ombudsmana
 3. Tryb ustawodawczy w RFN
 4. Ustawa referendalna
 5. Zgoda Senatu na referendum zarządzane przez Prezydenta
 6. Konstytucyjne podstawy stanowienia ustaw w Wolnym Mieście Gdańsku XX w.
 7. Partie polityczne a parlament
 8. Ochrona nazwy klubu poselskiego i partii politycznej
 9. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
 10. Nowe elementy konstytucyjne i regulaminowe postępowania ustawodawczego
 11. Kilka uwag o aksjologii Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (w świetle wstępu do Konstytucji)
 12. Na marginesie wyborów do rad gmin w 1998 r.
 13. Na marginesie problematyki dyscypliny partyjnej (klubowej) w parlamencie
 14. Na marginesie próby ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
 15. Tryb ustawodawczy w Polsce (odniesienia polsko-włoskie)
 16. Normatywny wyraz idei demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w Konstytucji RP z 1997 r.
 17. Władza ustawodawcza w Konstytucji RP z 1997 r. Stan prawny i praktyka ustrojowa w obszarze napięć
 18. Relacje między organami władzy
 19. O niedopuszczalności łączenia funkcji społecznego doradcy Prezydenta RP ze sprawowaniem mandatu poselskiego
 20. Ankieta konstytucyjna
 21. O współpracy rządu z parlamentem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej
 22. Konstytucyjne podstawy prawa wyborczego w świetle „Ankiety Konstytucyjnej”
 23. Parytet lub kwota płci w prawie wyborczym — czy tylko kwestia równości?
 24. O stosowaniu niektórych instytucji procesu ustawodawczego
 25. W kręgu instytucji regulaminowych Sejmu RP
 26. Na marginesie braku konsultacji projektu nowelizacji ustawy budżetowej z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych
 27. Projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 28. W sprawie uchwał wydawanych na podstawie Zasad Etyki Poselskiej
 29. Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce (na tle tradycji narodowych i procesów integracyjnych)
 30. O poselskim projekcie uchwały Sejmu z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji śledczej (tzw. kazus Macierewicza)
 31. Samorządowy eksperyment — Rzecznik Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni (1992-2005)
 32. Węzłowe problemy procesu legislacyjnego w Sejmie i Senacie RP
 33. Komisja śledcza. Komentarz [do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2006 r., U. 4/06]
 34. Wybór drogi wymiaru sprawiedliwości (w sprawie odpowiedzialności Prezesa Najwyższej Izby Kontroli)
 35. Spór o tryb wyboru i kadencję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
 36. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego
 37. Na marginesie sejmowej problematyki petycji
 38. W sprawie poselskiego projektu ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 39. W sprawie sejmowego i senackiego wezwania Prezydenta RP do odebrania ślubowania od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 40. Ocena zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych
 41. Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce
 42. Wprowadzenie. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. i jego zmiany
 43. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe jako sprawa dla sejmowej komisji śledczej w świetle dwóch poselskich projektów uchwał z 2016 r.
 44. Problematyka wymiaru sprawiedliwości jako przedmiot petycji do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w VIII kadencji
 45. Destrukcja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w świetle opinii Komisji Weneckiej
 46. Trudne czasy „trzeciej władzy” w Polsce lat 2015–2018
 47. Adresy publikacyjne

Wstęp

Początek 2020 roku przynosi dwa jubileusze Profesora Andrzeja Szmyta: w dniu 1 stycznia — czterdziestopięciolecie rozpoczęcia uniwersyteckiej pracy naukowo-dydaktycznej i w dniu 27 lutego — siedemdziesięciolecie urodzin. Jest tradycją akademicką, by z takich okazji uczcić osobę i dorobek naukowy Profesora w sposób zwyczajowo przyjęty — księgą jubileuszową. Gdańska Szkoła Wyższa, z którą Profesor związał znaczną część swojej pracy zawodowej, postanowiła uczcić oba jubileusze wydaniem publikacji Profesora. Stanowi to też nawiązanie do analogicznej księgi sprzed pięciu lat pt. „Stanowienie prawa w okresie PRL i transformacji ustroju” (Wyd. Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2015, ss. 485). Ówczesna księga jubileuszowa zamknięta była przedmiotowo i chronologicznie w granicach określonych tytułem pracy. Część merytoryczną księgi poprzedzał syntetyczny szkic do portretu naukowego Profesora oraz pełen wykaz dorobku czterdziestolecia pracy naukowej Jubilata. Odesłanie do poprzedniej księgi pozwala na zawężenie niniejszych uwag, ukierunkowanych głównie na kolejne lata (2014-2019).

Z poprzedniej charakterystyki warto przypomnieć, że Profesor w latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2002 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na tymże wydziale. W latach 1992-2005 równolegle zatrudniony był — przez kilka kadencji, z wyboru przez Radę Miasta — jako samorządowy Rzecznik Obywateli przy Radzie Miasta w Gdyni. Ponadto od 1994 r. (do 2017 r.) zatrudniony był jako ekspert do spraw konstytucyjnych i parlamentarnych w Kancelarii Sejmu RP. Od 1993 r. (do 2016 r.) był członkiem Kolegium Redakcyjnego, w tym sekretarzem naukowym „Przeglądu Sejmowego”, a od 2002 r. (do 2019 r.) redaktorem naczelnym „Gdańskich Studiów Prawniczych”. W latach 2002-2006 był prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, a od 2012 r. jest członkiem (do 2015 r. — Sekretarzem Naukowym) Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Do 2013 r. włącznie był Profesor autorem bardzo wielu (około 350) publikacji naukowych. W tymże okresie wypromował 7 doktorów nauk prawnych i sporządził 40 recenzji w naukowych (doktorskich, habilitacyjnych) procedurach awansowych.

Od czasu przywołanej księgi jubileuszowej, w latach 2014-2019 Profesor wypromował kolejnego doktora nauk prawnych i sporządził 21 dalszych recenzji naukowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich). Jest autorem także kolejnych (około 250) publikacji naukowych. Wykaz publikacji zawiera osobna księga jubileuszowa Profesora, wydana przez Uniwersytet Gdański.

W 2014 r. Prezydent RP nadał Jubilatowi tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 2015 r. Prezydent Republiki Austrii nadał Profesorowi „Austriacki Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki I klasy”. W 2018 r. od Kijowskiego Uniwersytetu Prawa przy Akademii Nauk Ukrainy otrzymał Profesor zaszczytny tytuł doktora honoris causa.

Niniejsza księga jubileuszowa obejmuje materie odzwierciedlające w istotnej mierze zróżnicowanie nurtów badawczych, realizowanych przez Profesora. W wyrazisty sposób ukazuje aktywność naukową Jubilata, w układzie chronologicznym z pohabilitacyjnego okresu lat 1993-2018. Analizy zawierają poglądy naukowe zachowujące znaczącą wartość dla dalszej refleksji naukowej, niezależnie od zachodzących przemian ustrojowych. Wieloletnie badania naukowe dały już Profesorowi pozycję renomowanego znawcy materii konstytucyjnoprawnej. Jubileuszowe okazje pozwalają jednak życzyć Profesorowi kolejnych osiągnięć, z przywołaniem tradycyjnego „Ad multos annos!”.

 

Przemysław Kierończyk
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Gdańskiej Szkoły Wyższej

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji