28.01.2023r., godz. 10:00
grupa Aza5-e
Zarządzanie jakością w administracji 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZkYTYwODYtYzgyZ...

28.01.2023r., godz. 12:00
grupy Ip3zj-MSU-e, Ip3zj-MSU
Podstawy zarządzania jakością oraz Standaryzacja w zarządzaniu jakością
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRiODVlMjctOTlkY...

29.01.2023r., godz. 9:00
grupy Ip1-MSU, Ip2-MSU-e
Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJhMGU3NzYtM2E2N...

05.02.2023r., godz. 9:00
grupa Ip1-MSU-e
Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, na MS Teams.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk