0 review(s) | Add your review
Warmia i Mazury na tle nurtów ogólnoświatowych, praca zbiorowa, Mariusz Fierek, Paulina Sigurska-Fierek (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-92-4. Stron 238, format 17x24 cm (B5), cena: 27,00 zł
27,00 zł
Dyscyplina: Ekonomia
SKU: 092
   
Tytuł Warmia i Mazury na tle nurtów ogólnoświatowych
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Mariusz Fierek, Paulina Sigurska-Fierek
Autorzy (15) Alchimionek Małgorzata, Domańska Lidia, Fierek Mariusz, Friedberg Aleksandra, Karpińska-Głowacka Bogusława, Kudrelek Jan, Kudrelek Sławomir, Mikołajczewska Wioleta, Obrębska Lidia, Pełczyńska Antonina, Podgórski Ryszard A., Sigurska-Fierek Paulina, Tomaszewska-Hołub Beata, Wojnicz Piotr, Wojnowski Krystian
Recenzent dr Jacek J. Mrozek
Rok wydania 2017
Strony 238
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-92-4
Cena (zł) 27,00
Przedsłowie

Jednym z ważnych zjawisk współczesnego świata i Europy jest bez wątpienia renesans regionalizmu określany różnymi pojęciami:

 • "przebudzenia etnicznego",
 • "powrotu do korzeni",
 • "zakorzenienia w małej ojczyźnie".

Także w polskiej rzeczywistości transformacji zauważa się silną tendencję dążenia do regionalności w formie powrotu do autentycznych społeczności regionalnych i ich samorządzenia się[1].

Warmia i Mazury miały szczęście zostać obdarzone przez naturę niepowtarzalną przyrodą (lasy, pagórki, liczne pojezierza) i sporego pecha do procesów historycznych, które przyczyniły się do znacznego zapóźnienia społeczno-gospodarczego regionu. Jakie są szanse rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego[2]?

Specyfika regionu Warmii i Mazur była widoczna od zawsze. Także i dzisiaj, kultywując tradycje polskie oraz pruskie i w pewnej mierze niemieckie, a także doceniając spuściznę ludności rodzimej – Warmiaków i Mazurów, ludności osiedlonej – Ukraińców i Polaków z Wileńszczyzny oraz Polski centralnej, mówi się przede wszystkim o ich kulturze.

Język, ubiór, zwyczaje, obrzędy rodzinne, pamięć przeszłości, a także dobra materialne, szczególnie widoczne w architekturze, wyposażeniu wnętrz kościołów, pałaców, sprzętach domowych – to elementy dziedzictwa, które należy chronić. Trzeba je najpierw poznać, zbadać, poddać ewentualnej konserwacji i ochronie.

Temu celowi służą rozprawy i przyczynki naukowe, studia konserwatorskie i szeroko pojęta popularyzacja[3].

Celem monografii jest zaprezentowanie Warmii i Mazur na tle nurtów ogólnoświatowych. Powstała ona z inicjatywy środowiska naukowego Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Do projektu dołączyli również pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W związku z tak szeroko podejmowaną problematyką, publikacja może być przydatna studentom kierunków – administracja, ekonomia i socjologia oraz innym czytelnikom, chcącym pogłębić wiedzę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Redaktorzy pragną podziękować wszystkim autorom za ich wkład w przygotowanie wydania, natomiast odbiorcom życzą znalezienia w niej wielu informacji, które będą przydatne w wielu dziedzinach życia.

Serdecznie dziękujemy tudzież Jackowi J. Mrozkowi za cenne uwagi zawarte w recenzji oraz Kanclerzowi Gdańskiej Szkoły Wyższej Tadeuszowi Nochowi za wspieranie pomysłu wydania tej książki.

 

Mariusz Fierek
Paulina Sigurska-Fierek

 


[1] H. Skorowski, Regionalizm XXI wieku, (w:) A. Grzyb, K. Kleina, J. Zając (red.), Zeszyty senackie nr 13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej?, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 11.

[2] J. Poniedziałek, Perspektywy rozwoju. Warmińsko-mazurskie, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012, s. 3.

[3] I. Lewandowska, A. Romulewicz, Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990–2009, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, Olsztyn 2010, s. 5.

Spis treści
 1. Przedsłowie
 2. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Fierek, Logistyka miejska w sferze publicznego transportu zbiorowego — mobilność miejska w Olsztynie
 3. Lidia Obrębska, Mariusz Fierek, Obszary działalności w zakresie ochrony środowiska w Olsztynie
 4. Justyna Zakrzewska, Mariusz Fierek, Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010–2016
 5. Lidia Domańska, Młodzież na rynku pracy — szanse i bariery. Perspektywa krajowa i regionalna
 6. Beata Tomaszewska-Hołub, Proces starzenia się a polityka senioralna. Wymiar regionalny na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
 7. Krystian Wojnowski, Aktywizacja i terapia zajęciowa seniorów w domach pomocy społecznej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
 8. Antonina Pełczyńska, Wpływ ćwiczeń fizycznych w warmińsko-mazurskiej szkole pleców na przewlekłe bóle kręgosłupa lędźwiowego
 9. Małgorzata Alchimionek, Współpraca regionalna z Obwodem Kaliningradzkim szansą dla Warmii i Mazur
 10. Wioleta Mikołajczewska, Motywowanie kadry kierowniczej
 11. Aleksandra Friedberg, Proces i etapy negocjacji
 12. Bogusława Karpińska-Głowacka, Konstytucja — podstawowy akt prawny regulujący prawa dzieci
 13. Jan Kudrelek, Meandry kształtowania się wzorca postępowania przygotowawczego w ustawach karnoprocesowych w Polsce w latach 1918–2017
 14. Sławomir Kudrelek, Zabezpieczenie majątkowe w polskim procesie karnym — wybrane problemy
 15. Ryszard A. Podgórski, Społeczna myśl filozoficzna Karola Wojtyły w kontekście współczesnego ageizmu
 16. Piotr Wojnicz, Duszpasterstwo migrantów w ujęciu Instrukcji Erga migrantes caritas Christi
 17. Mariusz Fierek, Inicjacja dwuletniego okresu negocjacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską na temat Brexitu

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji