Bezpieczeństwo zdrowotne kobiet w XXI w.

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. "Bezpieczeństwo zdrowotne kobiet w XXI w.", wpisanej w cykl konferencji Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka.

Termin konferencji: 12.06.2015 r.
rejestracja uczestników od godz. 9:00; wystąpienia uczestników od 10:00 do 15:30
Termin zgłoszeń: 05.06.2015 r.
Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, sala D
Organizator: Gdańska Szkoła Wyższa 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3

Zgłoszenia

 • on-line
 • przez sekretariat konferencji – dane teleadresowe niżej, dziale Kontakt

Kontakt

Opłata za udział w konferencji

Opłata 45 zł, w tym poczęstunek w dniu konferencji oraz 1 egz. publikacji.
Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej (4 punkty, pod warunkiem objętości artykułu min. 0,5 ark. wydawn.). Egzemplarze autorskie zostaną rozesłane uczestnikom do grudnia 2015 r. Za zgłoszone i opublikowane referaty autorzy nie otrzymują honorarium.

Słowo wstępne

W tym roku przypada dwudziesta rocznica przyjęcia i podpisania dwóch historycznych dokumentów: Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania, których celem było określenie strategii działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn, a także zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. W dokumentach tych wydzielono „dwanaście obszarów, mających kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet. Sprecyzowano plany działania, które w najbliższych latach powinny być zrealizowane przez przedstawicieli poszczególnych rządów, instytucje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i sektor prywatny” (cyt. ze wstępu do Platformy Działania).

Doceniając rolę i pozycję kobiet w rozwoju i kształtowaniu współczesnego świata, organizatorzy II konferencji naukowej z cyklu Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka, pracownicy Gdańskiej Szkoły Wyższej, zamierzają wpisać się w nurt dyskusji dotyczący praw i bezpieczeństwa kobiet. Dlatego też problematyka tegorocznej konferencji, organizowanej w dniu 12 czerwca 2015 r., dotyczyć będzie szeroko rozumianego bezpieczeństwa kobiet, związanego z ich życiem, wykonywaniem codziennych czynności i możliwością realizacji własnych marzeń.

Przywołując fragmenty Deklaracji Pekińskiej, mówiące o różnorodności kobiet, ich roli i środowisk, w których żyją, zgadzając się ze sformułowaniem, że choć status kobiet w wielu ważnych aspektach życia podniósł się w minionej dekadzie, to nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami wciąż istnieją i pociągają za sobą poważne konsekwencje dla całej ludzkości, powołując się na wszystkie zawarte w obu wspomnianych dokumentach cele strategiczne, organizatorzy konferencji proponują dyskusję naukową w poniższych panelach tematycznych:

Proponowane moduły tematyczne

 1. Problemy zdrowotne współczesnych kobiet.
 2. Dostęp do edukacji kobiet w XXI wieku.
 3. Psychiczne i fizyczne rodzaje przemocy wobec kobiet.
 4. Aktywność polityczna i publiczna kobiet w XXI wieku.
 5. Konflikty zbrojne a prawa kobiet.
 6. Przestrzeganie praw człowieka we współczesnym świecie – analiza praw kobiet.
 7. Pozycja kobiety w wybranych religiach świata.
 8. Prawne i instytucjonalne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji kobiet.
 9. Medialny wizerunek kobiet – historia i teraźniejszość.
 10. Problemy współczesnych nastolatek.

Zgłoszone referaty

 • Koncepcja diagnozy i profilaktyki PTSD (próba generalizacji i rekonstrukcji), dr Katarzyna Panasiuk (Uniwersytet Gdański), dr Bazyli Panasiuk (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Niezwykle kobiety Pomorza – od średniowiecza do współczesności, dr Borawska Marianna (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Prawa kobiet w konfliktach zbrojnych, dr Mirosław Borkowski (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Soroptymizm w działaniu – kim jesteśmy i co robimy dla społeczności, prof. Natalia Kurhaluk (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Sytuacja kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie, dr Daria Sikorska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
 • Różnice w poziomie umieralności mężczyzn i kobiet w Polsce, prof. Izydor Sobczak (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Wpływy zmian klimatu na zdrowie człowieka, w szczególności kobiet, dr Ewa Jakusik (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)
 • Поддержка женских некоммерческих организаций в России [Wsparcie dla organizacji non-profit kobiet w Rosji], dr hab., prof. Tatiana Petrova (Санкт-Петербургский государственный университет)
 • Новая тенденция в отношении студенток к здоровью [Nowe trendy w odniesieniu do zdrowia studentów], dr hab., prof. Irina Zurawliowa (Институт социологии Российской Академии Наук, Москва)
 • Здоровый ребенок и здоровье женщины [Zdrowie dziecka a zdrowie kobiet], Natalia Makijewska (МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского, Москва)
 • Трансформации личности и социальный портрет женщины-педагога [Zmiany w indywidualnym i społecznym wizerunku pedagoga-kobiety], dr Natalia Lymar (Московский государственный областной университет, Москва)
 • Распределение социальных ролей между юношами и девушками в контексте социальных трансформаций [Podział ról społecznych pomiędzy chłopców i dziewcząt w kontekście przemian społecznych], dr Andrey Lymar (Российский университет дружбы народов, Москва)
 • Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń odżywiania wśród kobiet, dr Dariusz Sarzała (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • Stany lękowe i depresyjne kobiet wyzwaniem współczesnych społeczeństw, dr Wojciech Piestrzyński (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WSS Gdańsk)
 • Bogini Hestia modelem zdrowotności kobiet, mgr Regina Ciereszko (Uniwersytet Gdański)
 • Pojęciowe i kategorialne treści nazwy: "kobieta" i "zdrowie kobiety", prof. Adam Karpiński (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Kobieta w galerii sztuki. Poszukiwania kompensacji z desomatyzacją w tle, dr Agnieszka Bzymek (Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku)
 • Kobieta jako ofiara przemocy domowej, dr Joanna Domańska (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Zastosowania kolagenu w nowoczesnej medycynie estetycznej, dr Tomasz Nozdryń (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Róża i Karolina Agazzi – droga ku zmianie wychowania przedszkolnego, dr Anna Zofia Krajewska (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie)
 • Pozamedyczne przyczyny chorób kobiet, dr Grzegorz Michniewicz (PWSH Pomerania w Chojnicach)
 • Prostytucja wśród nieletnich kobiet – wyzwaniem dla pomocy społecznej, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne kobiet w ciąży, lic. Anna Maria Stasiewicz
 • Nie tylko pięść dostarcza cierpienia – przemoc psychiczna wobec kobiet, mgr Róża Majzner (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Przyczyny i skala analfabetyzmu kobiet w Afryce, dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (Uniwersytet Gdański)
 • Wzrost zagrożeń dla kobiet wynikający z rozwoju państwa islamskiego, Oliwia Śmigielska (Uniwersytet Gdański)
 • W pogoni za doskonałością – kobieta XXI wieku, Małgorzata Trzcińska (Uniwersytet Gdański)
 • Współczesna kobieta w tradycyjnym świecie islamu w Afryce Zachodniej, Patrycja Lipska (Uniwersytet Gdański)
 • Hinduska tradycja a indyjska rzeczywistość – sytuacja kobiet w Indiach, Wioletta Snowacka (Uniwersytet Gdański)
 • Ochrona zdrowia jako zadanie wchodzące w zakres zadań własnych gminy, dr Bartłomiej Krzyczkowski (Gdańska Szkoła Wyższa)

Komitet naukowy

 • prof. zw. dr hab. Lech Milian – Gdańska Szkoła Wyższa
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Strzała – Uniwersytet Gdański
 • prof. zw. dr hab. Olga Wasiuta – Gdańska Szkoła Wyższa
 • prof. nadzw. dr hab. Adam Karpiński – Gdańska Szkoła Wyższa
 • prof. nadzw. dr hab. Natalia Kurhaluk – Akademia Pomorska Słupsk – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Pułło – Gdańska Szkoła Wyższa
 • prof. dr hab. Tatiana Petrowa – Uniwersytet Państwowy S. Petersburg
 • prof. dr hab. Zaretchen Saraliewa – NNGU im Lobaczewskiego
 • prof. nadzw. dr hab. Krystyna A. Skibniewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. Irina W. Żyrawliowa – Akademia Nauk Moskwa
 • dr Mirosław Borkowski – Gdańska Szkoła Wyższa – Sekretarz Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr Przemysław Kierończyk – Gdańska Szkoła Wyższa
 • dr Bartłomiej Krzyczkowski – Gdańska Szkoła Wyższa
 • dr doc. Andrey Lymar – RUDN Moskwa
 • doc. dr inż. Wioleta Mikołajczewska – Gdańska Szkoła Wyższa
 • prof. nadzw. dr Marian Krzysztof Wołowski – Gdańska Szkoła Wyższa

Komitet organizacyjny

 • dr Mirosław Borkowski – Gdańska Szkoła Wyższa
 • dr Joanna Domańska – Gdańska Szkoła Wyższa
 • Aleksandra Friedberg – Gdańska Szkoła Wyższa
 • dr Katarzyna Kamińska-Moczydło – Uniwersytet Gdański
 • Łukasz Lewandowski – Gdańska Szkoła Wyższa
 • dr inż. Andrzej Michalak – Gdańska Szkoła Wyższa
 • dr Tomasz Nozdryń – Gdańska Szkoła Wyższa
 • dr Wojciech Piestrzyński – WSS WSB Gdańsk
 • dr Dariusz Sarzała – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Daria Sikorska – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dorota Stagun – Gdańska Szkoła Wyższa
 • dr Margot Stańczyk-Minkiewicz – Uniwersytet Gdański

Patronat honorowy

 • Rektor Gdańskiej Szkoły Wyższej
 • Kanclerz Gdańskiej Szkoły Wyższej
 • Komisja Europejska
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Friday, 12 June, 2015