Master of Public Administration studia podyplomowe

Studia podyplomowe 3-semestralne

Studia prowadzone w języku polskim

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 3-semestralne

Nauka trwa 3 semestry, tj. 270 godzin. Studia prowadzone w języku polskim

Sposób funkcjonowania administracji coraz bardziej przypomina funkcjonowanie sprawnie działającego przedsiębiorstwa zarządzanego przez kompetentnego menadżera. Zarówno od instytucji, jak i od pracownika oczekuje się umiejętności w zarządzaniu, jakości w funkcjonowaniu oraz profesjonalnego podejścia do człowieka szukającego w administracji pomocy w rozwiązaniu jego problemu.

Gdańska Szkoła Wyższa rozszerzając profil kształcenia wprowadza do swojej oferty studia: Master of Public Administration (MPA).

Studia MPA są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, służą podniesieniu kompetencji pracowników służby cywilnej, pomagają w rozwoju osobistym urzędników. MPA jest profesjonalnym tytułem uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools), jest tytułem uznawanym w krajach anglosaskich. Tytuł MPA powinien stać się symbolem legitymującym osoby wszechstronnie wyedukowane w zakresie zarządzania jednostkami administracji różnych szczebli.

Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny. Program zajęć uwzględnia nowoczesne techniki zarządzania, ukierunkowany jest na organizowanie profesjonalnej obsługi w instytucjach administracji publicznej i samorządowej.

Podstawę programową stanowią przedmioty związane z zarządzaniem. Kierując się dobrem słuchaczy zapewniamy wszechstronne wykształcenie obejmujące również przedmioty prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Naszym słuchaczom proponujemy uniwersalny program uwzględniający aktualne potrzeby jednostek administracyjnych – zarządzanie kryzysowe, socjologię bezpieczeństwa itp.

Cel studiów

Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania jednostkami administracji. Oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich.

Studia MPA stawiają na rozwój osobisty menadżera administracji publicznej i samorządowej. Nastawiony jest na zdobycie unikatowej wiedzy w zakresie prawa, administracji, zarządzania. Program podzielony jest na bloki tematyczne, które służyć mają bardziej efektywnemu kształceniu.

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej – liderów i menedżerów oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych lub współpracujących, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych w jednostkach administracyjnych.

Absolwenci Programu MPA uzyskają:

 1. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Public Administration Gdańskiej Szkoły Wyższej;
 2. okolicznościowy dyplom ukończenia studiów podyplomowych Master of Public Administration.

Proponowane przedmioty

 • I blok: administracyjno-prawny i ekonomiczny (120 godz.)
 • II blok: Zarządzanie (65 godz.)
 • III blok: Metody analizy i planowania rozwoju w sektorze administracji publicznej i samorządowej (40 godz.)
 • IV blok: Komunikacja i konflikty społeczne (45 godz.)

Zajęcia prowadzone w doskonałej atmosferze, w formie: wykładów, praktycznych przykładów, studiów przypadku. Prowadzący zajęcia to wykładowcy GSW, zaproszeni goście, praktycy – partnerzy projektu. Studia prowadzone są we współpracy z wybranymi podmiotami administracji publicznej i samorządowej.

Studia podyplomowe pod patronatem

Logo Kancelaria Filar

Kancelaria FILAR

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "Filar" działa od 1994 r. Zakres działania: prawo własności intelektualnej, prawo medyczne, farmaceutyczne, kosmetyczne, zakres bezpieczeństwa zdrowotnego i praw człowieka. Kancelaria jest wpisana do: (*) Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku; (*) rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Kontakt merytoryczny: dr Mirosław Borkowski

e-mail:
prodziekan.wa@gsw.gda.pl
tel. 
696 210 330
Logo Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Szpitale Tczewskie SA - logo

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Szpitali Tczewskich SA.

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 9.600 zł
 • semestralna: 3.350 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 3 semestry): 670 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% (20%) za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW (20% zniżki na studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line)) – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 50% za jednoczesne studiowanie na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line) oraz terminowe wpłaty wszystkich opłat czesnego: zniżka na studiach podyplomowych — przyznawana do końca toku studiów podyplomowych.

Czytaj więcej o Regulaminie udzielania zniżek dla studentów.

Terminy opłat

semestr zimowy
15 września
semestr letni
15 lutego
semestr zimowy
15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia
semestr letni
15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Dodatkowe warunki przyjęcia na studia

 1. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, udokumentowanego świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu
  • dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym
 2. Złożenie niżej wymienionych dokumentów
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (co najmniej 3 lata)
 3. oraz niżej podane

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie musi być aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego niżej)
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW
  • Kwota 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych (i filia jeżeli rekrutacja do filii)
  • W filiach (jednostkach zamiejscowych) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku PDF)
  • W siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką
 4. Ankieta osobowa
  • Należy dostarczyć wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe – do pobrania na dole strony (dostępną również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną część ankiety osobowej kandydata na studia (w tym samym pliku PDF, dwie ostatnie strony) – samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)
  • Dotyczy rekrutacji od roku akademickiego 2023/24

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego na rachunek bankowy:

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Co podawać w tytule płatności za studia?
 • Studenci: należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
 • Nowo przyjęte osoby na studia jeszcze bez nr albumu: należy podawać imię i nazwisko studenta, kierunek studiów.
 • Słuchacze studiów podyplomowych: należy podawać numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
 • Uczestnicy szkoleń: należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Dokumenty można podpisać elektronicznie i dostarczyć, np. mailem. Zobacz, jak: