Zarządzanie w ochronie zdrowia -studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Interdyscyplinarne studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia" swym programem obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie i ekonomii. To nowatorskie przedstawienie zagadnień ułatwia zrozumienie procesów ekonomicznych i prawnych niezbędnych w procesie prawidłowego zarządzania podmiotami świadczącymi usługi związane z holistycznym postrzeganiem zdrowia jako dobra i prawa.

System ochrony zdrowia potrzebuje doświadczonych i odważnych menedżerów, fachowców znających zarówno zasady ekonomiki zdrowia, jak i prawa pacjenta. W trakcie trwania naszych studiów przekazujemy słuchaczom teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania zespołem ludzi, placówką, która musi sprawnie funkcjonować niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań.

Wiedza teoretyczna przekazywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, a absolwent naszych studiów poznaje m.in. zagadnienia związane z finansowaniem systemu ochrony zdrowia, jego strukturą oraz procedurami ochrony praw pacjenta. Konwersatoria i ćwiczenia są miejscem wymiany doświadczeń, sporządzania pism procesowych.

Wiedza zdobyta w trakcie trwania studiów podyplomowych "Zarządzanie w ochronie zdrowia" może być przydatna zarówno osobom pracującym w podmiotach, których działalność związana jest z ochroną zdrowia, jak i osobom, które swoją przyszłość łączą z sektorem gospodarki.

Program studiów podyplomowych

Prawne uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce (6 godz.):

 • Podstawowe założenia prawa do ochrony zdrowia
 • Prawo do zdrowia a prawo do ochrony zdrowia
 • Konstytucyjne uwarunkowania prawa do ochrony zdrowia
 • Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych

Administracja ochrony zdrowia w Polsce (6 godz.):

 • Organy i instytucje administracji rządowej odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia
 • Zadania i uprawnienia wybranych instytucji funkcjonujących w obszarze zdrowia m.in. GIF, PIS, PURPLiWM
 • System ochrony praw pacjenta
 • Jednostki lecznicze w warunkach zagrożeń
 • Telemedycyna i e-zdrowie
 • Bezpieczeństwo zdrowotne

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasady ich udzielania (16 godz.):

 • Podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zakres i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Prawne aspekty systemu ubezpieczenia zdrowotnego (6 godz.)

Odpowiedzialność prawna personelu medycznego (8 godz.)

Reklama w ochronie zdrowia (6 godz.)

Elementy prawa pracy (8 godz.):

 • Prawne aspekty związane z pracą i zatrudnieniem
 • Zawieranie umów kontraktowych z podwykonawcami wykonującymi świadczenia medyczne
 • Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa pracy w kontekście ochrony zdrowia

Podstawy zarządzania finansami; rachunek kosztów i analizy w zarządzaniu podmiotami medycznymi (26 godz.):

 • Podstawy rachunkowości
 • Budowa i czytanie rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów itp.
 • Idea rachunkowości zarządczej
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Nadzór i kontrola nad finansami
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Pojęcie płynności finansowej
 • Analiza wskaźnikowa
 • Istota rachunku kosztów
 • Zarządzanie długiem
 • Próg rentowności

Polityka personalna i psychologia zarządzania ludźmi (10 godz.):

 • Zasoby ludzkie jako kapitał
 • Rola polityki personalnej
 • Uwarunkowania zatrudnienia personelu medycznego
 • Rola psychologii w zarządzaniu ludźmi
 • Motywacja pracowników i satysfakcja z pracy
 • Emocjonalny obraz pracownika
 • Dysfunkcje psychologiczne w zarządzaniu

Kompetencje interpersonalne i menedżerskie (10 godz.):

 • Komunikacja interpersonalna: zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym
 • Efektywne negocjacje
 • Zachowania asertywne

Elementy zachowań organizacyjnych (8 godz.):

 • Podstawy zachowania jednostki
 • Elementy zachowań grupowych
 • Wpływ kultury organizacji na zachowanie pracowników

Etyka zawodowa (6 godz.)

Zarządzanie placówkami i w placówkach ochrony zdrowia (26 godz.):

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Funkcje kierownicze
 • Zarządzanie operacyjne w podmiotach medycznych
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie strategiczne w podmiotach medycznych
 • Metody analizy strategicznej
 • Zarządzanie zasobami
 • Nowoczesne metody zarządzania

Zarządzanie jakością w działalności medycznej (12 godz.):

 • Zarządzanie jakością
 • Ocena jakości

Systemy zarządzania bhp w ochronie zdrowia (6 godz.)

Standardy akredytacyjne w ochronie zdrowia (3 godz.)

Systemy informatyczne w ochronie zdrowia (6 godz.)

Zarządzanie odpadami w placówkach leczniczych (6 godz.)

Public relations w podmiotach leczniczych (8 godz.)

System ochrony praw pacjenta (6 godz.)

Bezpieczeństwo zdrowotne (3 godz.)

Studia podyplomowe pod patronatem

Logo Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Logo Swissmed

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Swissmed Centrum Zdrowia SA.

Szpitale Tczewskie SA - logo

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Szpitali Tczewskich SA.

Informacje organizacyjne

 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.200 zł
 • semestralna: 1.600 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 330 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% (20%) za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW (20% zniżki na studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line)) – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 50% za jednoczesne studiowanie na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line) oraz terminowe wpłaty wszystkich opłat czesnego: zniżka na studiach podyplomowych — przyznawana do końca toku studiów podyplomowych.

Czytaj więcej o Regulaminie udzielania zniżek dla studentów.

Terminy opłat

semestr zimowy
15 września
semestr letni
15 lutego
semestr zimowy
15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia
semestr letni
15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie musi być aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego niżej)
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW
  • Kwota 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych (i filia jeżeli rekrutacja do filii)
  • W filiach (jednostkach zamiejscowych) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku PDF)
  • W siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką
 4. Ankieta osobowa
  • Należy dostarczyć wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe – do pobrania na dole strony (dostępną również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną część ankiety osobowej kandydata na studia (w tym samym pliku PDF, dwie ostatnie strony) – samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)
  • Dotyczy rekrutacji od roku akademickiego 2023/24

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego na rachunek bankowy:

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Co podawać w tytule płatności za studia?
 • Studenci: należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
 • Nowo przyjęte osoby na studia jeszcze bez nr albumu: należy podawać imię i nazwisko studenta, kierunek studiów.
 • Słuchacze studiów podyplomowych: należy podawać numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
 • Uczestnicy szkoleń: należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Dokumenty można podpisać elektronicznie i dostarczyć, np. mailem. Zobacz, jak: