Warunki przyjęcia na studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: w październiku (na semestr zimowy) oraz w lutym (na semestr letni).
Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Dokumenty do pobrania w poniższych zakładkach (dokumenty: Ankieta na studia, Wniosek o e-learning i inne):

Dokumenty wymagane na studia

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia (magisterskie) jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Dyplom ukończenia studiów wraz z Suplementem do dyplomu
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I lub II stopnia), oryginał do wglądu
  • Kserokopia suplementu do dyplomu, oryginał do wglądu (nie dotyczy absolwentów GSW)
  • Kserokopie można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 1. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 2. Dowód wpłaty wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego niżej)
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW oraz 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii)
  • W filiach wpisowe tylko przelewem, w Gdańsku również gotówką
 3. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO – jest w pliku PDF ankiety. Samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać
 4. ​Umowa o odpłatności za studia
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: http://bip.gsw.gda.pl/p,44,umowy-o-odplatnosci-za-studia-2023-24
  • Opłaty za studia (czesnego) są znane studentowi i niezmienne w trakcie trwania studiów. Umowa jest prosta i przejrzysta
  • Treść umowy odpowiada "Informacji o wysokości opłat za studia", którą GSW zamieszcza w swoim Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gsw.gda.pl
  • Dotyczy rekrutacji od roku akademickiego 2023/24

Wzory umów o odpłatność za studia, które obowiązywać będą od roku akad. 2023/24, wkrótce będą dostępne

  Umowy o odpłatności za studia (wkrótce)

W zakładce "Dodatkowe dokumenty – do wyboru" są informacje: (i) o legitymacjach; (ii) o studiowaniu na odległość (e-learning); (iii) dla osób z niepełnosprawnością. Na telefonach komórkowych zakładka widoczna niżej

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Dokumenty dodatkowe - do wyboru

Dokumenty dodatkowe – do wyboru, składane w przypadkach indywidualnych

 1. Legitymacja studencka
  • Złóż wniosek o wydanie legitymacji, jeżeli chcesz ją otrzymać (do pobrania niżej, dostępny również w Biurze Rekrutacji)
  • Wpłać dodatkowo 22 zł (rachunek bankowy jak dla wpisowego) i dostarcz dowód wpłaty wraz z wnioskiem
   (Uwaga: niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!)
  • Informacje dotyczące legitymacji studenckich dostępne są na naszej stronie pod adresem: https://gsw.gda.pl/legitymacje
  • Wniosek możesz też złożyć w trakcie trwania studiów
 2. Kształcenie na odległość (e-learning)
  • Złóż wniosek, jeżeli chcesz studiować w trybie kształcenia na odległość (do pobrania niżej, dostępny również w Biurze Rekrutacji)
 3. Informacja o niepełnosprawności studenta
  • Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością możesz zaznaczyć to w załączniku do ankiety na studia (do pobrania niżej, dostępny również w Biurze Rekrutacji)
  • Informację tę możesz w każdej chwili wycofać – zwrócimy Ci załącznik lub zniszczymy go
  • W trakcie studiów przysługuje Tobie ubieganie się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa
  • Informacje o niepełnosprawnościach studentów musimy przekazywać do Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale robimy to anonimowo, w sposób zbiorczy
Wypełnij dokumenty elektronicznie

Wszystkie załączone tu dokumenty przysto­sowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).
Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz oprócz tego podpisać dokument elektronicznie i dostarczyć, np. mailem. Zobacz, jak:

Dodatkowe informacje
 • Studia II stopnia trwają: 3 lub 4 semestry. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów z tytułem zawodowym magistra
 • Dyplom studiów II stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni w szkołach doktorskich lub na studiach podyplomowych
 • Studia niestacjonarne (zaoczne) – 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym
 • Uchwała Senatu GSW w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia dostępna jest w BIP: http://bip.gsw.gda.pl/p,29,rekrutacja-na-studia
  (podejmowana na podst. art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego na rachunek bankowy:

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Co podawać w tytule płatności za studia?
 • Studenci: należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
 • Nowo przyjęte osoby na studia jeszcze bez nr albumu: należy podawać imię i nazwisko studenta, kierunek studiów.
 • Słuchacze studiów podyplomowych: należy podawać numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
 • Uczestnicy szkoleń: należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania