eXpert w naukach społecznych i inżynierskich

Nagrody i certyfikaty

Certyfikat Jakość roku 2012
Jakość Roku

Jakość roku, Usługa Roku 2012 – wyróżnienie przyznane Gdańskiej Szkole Wyższej w drodze konkursu

Certyfikat Lider Uczelni Wyższych 2015
Godło Liderów Uczelni Wyższych

Nominacja do Godła Liderów Uczelni Wyższych w Polsce w 2015 r.

Certyfikat Biura Karier
Ogólnopolska Sieć Biur Karier

Biuro Karier jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci

Certyfikat Dobra uczelnia Dobra praca
Dobra Uczelnia - Dobra Praca

"Dobra Uczelnia - Dobra Praca" to certyfikat przyznany przyznawany Gdańskiej Szkole Wyższej przez Akademickie Centrum Informacyjne na podstawie badań Uczelni od 2005 r. do chwili obecnej

Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Wiarygodna Szkoła

"Wiarygodna Szkoła" to certyfikat przyznawany Gdańskiej Szkole Wyższej przez Akademickie Centrum Informacyjne na podstawie badań Uczelni od 2005 r. do chwili obecnej
GSW jako jedna z dwóch uczelni z Trójmiasta posiada wszystkie certyfikaty – od samego początku projektu, 2005 r.

Kadra wykładowców

W GSW zatrudnionych jest wielu wybitnych wykładowców zarówno z przygotowaniem akademickim, jak i rozległą wiedzą praktyczną. Osoby z tytułami naukowymi profesora, ze stopnie naukowym doktora habilitowanego czy doktora potwierdzają ich wysokie kompetencje nauczycielskie.

Wiele osób z pośród naszej kadry naukowo-dydaktycznej zajmuje eksponowane stanowiska w różnych branżach poza szkolnictwem wyższym: członkowie Polskiej Akademii Nauk, Rządowej Rady Ludnościowej, Polskiego Towarzystwa Demograficznego, aktywni zawodowo prawnicy, członkowie rad nadzorczych dużych przedsiębiorstw, pracownicy urzędów gmin.

Jakość nauczania

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Gdańska Szkoła Wyższa wprowadziła system ECTS, który ma na celu stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących studiów oraz ujednolicenie sposobu studiowania i oceniania studentów w Europie. Intensywne prace Zespołu Podnoszenia Jakości Kształcenia zaowocowały opracowaniem Systemu weryfikacji efektów kształcenia studentów stanowiącego integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Biuro Karier i Zespół Podnoszenia Jakości Kształcenia systematycznie monitorują rozwój karier zawodowych absolwentów oraz przedstawiają wnioski mające wpływ na rozwój Uczelni, dostosowującej swój profil kształcenia do zmieniającego się rynku pracy.

Program Erasmus+

Gdańska Szkoła Wyższa posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Uczestnictwo w programie Erasmus+ wpływa na zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

e-Learning, organizacja zjazdów

Programem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu słuchaczy jest forma e-learning. W tym trybie zaledwie 40% zajęć odbywa się metodą tradycyjnych konsultacji i egzaminów, reszta poprzez MS Teams (w ramach uczelnianej Platformy Office 365 GSW). Pozwala to na dowolny wybór czasu do nauki, większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału, przyswojenie wiedzy we własnym tempie oraz wielokrotne odtwarzanie materiałów.

W trosce o czas, wygodę i jakość nauki na studiach niestacjonarnych zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele, zwykle dwa razy w miesiącu, co umożliwia dogodne połączenie studiów z pracą zawodową, a godziny zajęć (między 8:15 a 18:35) pozwalają swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej przy dojazdach na zajęcia. Dziekanat, kwestura oraz biblioteka są dostępne dla studentów podczas zjazdów.

Niezmienność czesnego, system stypendialny

Gdańska Szkoła Wyższa zapewnia stałość opłat – daje gwarancję każdemu studentowi, że czesne nie wzrośnie i opłaty pozostaną niezmienne do końca studiów, a dodatkowo rozbudowany system stypendialny daje możliwość zmniejszenia ponoszonych kosztów. Inną formą udogodnień dla studentów są ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością: nie tylko dostosowanie architektoniczne budynku, ale i specjalne klawiatury, słuchawki.

Nowe kierunki studiów

Władze GSW we współpracy z pracodawcami dbają o otwieranie nowych, atrakcyjnych kierunków i specjalności, zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także o zapewnienie przyswojenia przez studentów nie tylko rozległej wiedzy teoretycznej, ale i zdobycie praktyki – temu służą między innymi specjalistyczne laboratoria i pracownie.

Specjalną ofertą jest projektowanie ścieżki kariery naukowej – możliwość specjalistycznego kształcenia w konkretnym kierunku, na wszystkich etapach zdobywania wiedzy: od pierwszego stopnia (licencjat/inżynier), przez drugi stopień (magister), aż po studia podyplomowe.